Co wlicza się w koszty kredytu hipotecznego?

Wiele osób często mylnie uważa, że kosztem kredytu hipotecznego jest jego oprocentowanie. W efekcie jest to tylko jeden składnik, ze wszystkich rzeczy wliczających się do sumy pieniędzy, jaką musi ponieść kredytobiorca aby w ogóle taki kredyt otrzymać.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest podstawowym składnikiem kosztów kredytu hipotecznego. Jest ono uzależnione od kształtowania się stawki WIBOR. Jest ona ceną pieniądza na polskim rynku międzybankowym i wyznacza się ją na podstawie stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeżeli więc sytuacja gospodarcza w kraju zmienia się na tyle, że następuje obniżenie albo podwyższenie podstawowych stóp procentowych, to zmienia się wraz z nimi cena kredytu hipotecznego.

Marża banku

Do oprocentowania doliczana jest marża własna banku. Jest to kwota, którą bank zarobi za udzielenie kredytu hipotecznego i jest uzależniona od stopnia ryzyka, jakie bank musi ponieś w związku z prowadzeniem działalności kredytowej. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższą dla przykładu marżę bank naliczy. W długim okresie czasu sytuacja na rynku, wartość nieruchomości, a także stan finansowy kredytobiorcy może się zmienić. Dlatego też bank zabezpiecza się narzucaniem wyższej marży. Droższe są również kredyty walutowe. Nigdy nie wiadomo, czy kurs danej waluty się nie zmieni w długim okresie czasu. Można jedynie przewidywać jego kształtowanie. Dlatego też taki kredyt hipoteczny jest droższy od złotówkowego.

Ubezpieczenie

Banki często wymagają wykupienia różnych ubezpieczeń, jeżeli chce się zaciągnąć kredyt. W przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie stałym, wymaganym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Musi być ona ubezpieczona zazwyczaj od zdarzeń losowych. Takie postępowanie jest uzasadnione tym, że nieruchomość jest podstawową gwarancją banku na odzyskanie swoich należności. Ponadto banki również wymagają ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czy też podstawowych ubezpieczeń na życie, czy utratę pracy. Wszystkie te ubezpieczenia mają na celu zabezpieczenie banku przed możliwością nieodzyskania roszczeń pieniężnych.

Prowizje banku

Ponadto bank nalicza również różnego rodzaj prowizje własne. Mogą to być prowizje od wzięcia kredytu, założenia rachunku bankowego, czy też inne, które powiększają całkowity koszt kredytu hipotecznego.

Podsumowując można powiedzieć, że oprocentowanie kredytu jest tylko składnikiem wszystkich kosztów, jakie należy ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*